Institut de Drets Humans de Catalunya Roda de premsa sobre el pas enrere en la garantia del dret a vot secret per a les persones cegues. Rueda de prensa sobre el paso atrás en la garantía del derecho de voto secreto para las personas ciegas

165

Després de tres anys llargs de reivindicació per part de l’Associació Catalana per a la integració del Cec, l’any 2007 es va aprovar una modificació de la Llei Orgànica de Règim Electoral General, obligant al govern a desenvolupar per Reial Decret una normativa per regular un procediment de vot accessible, que garantís el vot secret, lliure i autònom de les persones cegues.

 

El Reial Decret va ser publicat a desembre de 2007 i s´ha implantat a totes les eleccions que hi ha hagut fins al moment, am notable èxit del procediment. Aquest consisteix en un kit de sobres en Braille que contenen les paperetes normalitzades i permeten així identificar-les per part de les persones interessades que ho sol·licitin.

 

Tot i així, aquest Reial Decret, en una disposició addicional diu que el procediment allà contemplat, es d´aplicació a totes les eleccions, excepte les municipals, de les quals es deixa la regulació del procediment per més endavant. Fins ara, no s´ha regulat el procediment específic per les eleccions municipals, i per tant, novament es vulnerarà el dret constitucional del secret del vot de les persones cegues, havent de votar amb una persona de confiança, o no votant.

 

L’ACIC s’ha adreçat diverses vegades al ministeri de L’Interior i a la Junta eLectoral Central fent ènfasi des de març de 2008 (any en que es va implementar per primer cop i amb èxit el sistema de vot accessible a les eleccions generals) en que calia cercar un sistema per a les municipals.

El Ministeri, fins al gener de 2011 responia que no tenia intenció de fer cap actuació en aquest sentit i la junta Electoral no ha respost a l’última consulta plantejada, on es sol·licitava la implementació del sistema vigent de vot accessible també per a les eleccions municipals.

 

Al març d’enguany, es va aprovar una proposició no de llei al Congrés, instant al govern a fer una prova pilot de vot accessible en aquestes eleccions. Encara no hi ha notícies oficials que responguin si finalment es farà o no i on, però, si finalment és fa, serà a molt petita escala i segurament amb l’utilització d’ordinadors.

  

Malgrat que puguin haver-hi proves pilot el dia 22 de maig és evident que no s´han estudiat alternatives des que es va aprovar la reforma de la llei orgànica de règim electoral general en el sentit d´obligar al govern a regular un procediment de vot accessible per les persones cegues. Si finalment es fan les proves, caldrà valorar-ho positivament, i confiem que funcioni bé i que a partir del 23 es treballi per implantar un procediment de vot accessible a les següents eleccions municipals, però el fet de reaccionar amb dos mesos d’antel·lació a les eleccions ha fet que el dret fonamental es vulneri novament.

 

Des de l’ACIC es va promoure un manifest en favor de la garantia d’aquest dret que varen signar 86  entitats, entre elles l’Institut de Drets Humans i el col·legi d’Advocats de Barcelona així com nombroses associacions de persones amb discapacitat visual i d’altres de tot l’estat.

 

També s’ha aprovat a pobles i ciutats de tot l’estat una moció en favor del vot accessible a les municipals a multitud d’ajuntaments.

 

 

 

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

 

Dia: 19 de maig de 2011

Hora: les 11:00 h.

Convocants: Associació Catalana per a la Integració del cec i Institut de Drets humans de Catalunya

Adreça: Seu de l’Institut de Drets humans de Catalunya. Pau Claris, 92 entl de Barcelona.

Intervencions: Portaveus d’ambdues entitats (i del Il·lustre Col·legi d’advocats de Barcelona pendent de confirmar) valoraran la situació i presentaran públicament el manifest signat per 86 entitats i 1335 persones.

 

Web de la reivindicació del Vot accessible: www.votoaccesible.com

Web de l’Associació Catalana per a la Integració del Cec (ACIC): www.webacic.cat

 

 

 

Después de tres años largos de reivindicación por parte de la Asociación Catalana para la integración del Ciego, en 2007 se aprobó una modificación de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, obligando al Gobierno a desarrollar por Real Decreto una normativa para regular un procedimiento de voto accesible, que garantizara el voto secreto, libre y autónomo de las personas ciegas.

El Real Decreto fue publicado en diciembre de 2007 y se ha implantado en todas las elecciones que ha habido hasta el momento, con notable éxito del procedimiento. Este, consiste en un kit de sobres en Braille que contienen las papeletas normalizadas y permiten así identificarlas por parte de los interesados ?que lo soliciten.

Sin embargo, este Real Decreto, en su disposición adicional única dice que el procedimiento allí contemplado, es de aplicación a todas las elecciones, excepto las municipales, de las cuales se deja la regulación del procedimiento para más adelante. Hasta ahora, no se ha regulado el procedimiento específico para las elecciones municipales, y por lo tanto, nuevamente se vulnerará el derecho constitucional del secreto del voto de las personas ciegas, debiendo votar con una persona de confianza, o no votar.

La ACIC se ha dirigido varias veces al ministerio del Interior y a  la Junta Electoral Central, haciendo énfasis desde Marzo de 2008 (año en que se implementó por primera vez y con éxito el sistema de voto accesible en las elecciones generales) en que había que buscar un sistema para las municipales.
El Ministerio, hasta Enero de 2011 respondía que no tenía intención de realizar una actuación en este sentido y la Junta Electoral no ha respondido a la última consulta planteada, donde se solicitaba la implementación del sistema vigente de voto accesible también para las elecciones municipales.

En marzo de este año, se aprobó una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados, instando al Gobierno a hacer una prueba piloto de voto accesible en estas elecciones. Todavía no hay noticias oficiales que respondan si finalmente se hará o no y dónde, pero si finalmente se hace, será a muy pequeña escala y seguramente con la utilización de ordenadores.
  
A pesar de que puedan haber pruebas piloto el día 22 de mayo, es evidente que no se han estudiado alternativas desde que se aprobó la reforma de la ley orgánica de régimen electoral general en el sentido de obligar al gobierno a regular un procedimiento de voto accesible para las personas ciegas. Si finalmente se hacen las pruebas, habrá que valorarlo positivamente, y confiamos en que funcione bien y que a partir del 23 de Mayo, se trabaje para implantar un procedimiento de voto accesible en las siguientes elecciones municipales, pero el hecho de reaccionar con dos meses de antelación a las elecciones ha hecho que el derecho fundamental se vulnere nuevamente.

Desde la ACIC se promovió un manifiesto en favor de la garantía de este derecho que firmaron 86 entidades, entre ellas el Instituto de Derechos Humanos y el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona así como numerosas asociaciones de personas con discapacidad visual y otros de todo el estado.

También se ha aprobado en pueblos y ciudades de todo el Estado una moción en favor del voto accesible en las municipales en multitud de ayuntamientos.

DATOS DE LA CONVOCATORIA

Día: 19 de mayo de 2011
Hora: las 11:00 h.
Convocantes: Asociación Catalana para la Integración del ciego e Institut de Drets Humans de Catalunya
Dirección: Sede del Institut de Drets humans de Catalunya. Pau Claris, 92 entlo de Barcelona.
Intervenciones: Portavoces de ambas entidades (y del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona pendiente de confirmar) valorarán la situación y presentarán públicamente el manifiesto firmado por 86 entidades y 1.335 personas.

 

Web de la reivindicación del Voto accesible: www.votoaccesible.com
Web de la Asociación Catalana para la Integración del Ciego (ACIC): www.webacic.cat